projects

De video installatie/concert ‘context‘ (2000), voor het eerst uitgevoerd in het Grand Theater (2001), en als ‘context 2‘ idem in het Grand Theater te Groningen (2002). Tevens als ‘stand alone video‘ tijdens de tentoonstelling Innersight/Outside in Kunsthal Hof 88 te Almelo (2001), is een project dat digitale animaties, ‘filmed footage‘ en electronische muziek samenbrengt. Verscheidene kunstenaars werkten samen binnen dit project, improviserend op beeld- en geluidsbestanden.

Het narratief binnen dit werk is geïnspireerd op de ontstaanswijze van de Hopi Indianen gemeenschap (USA). Context is een reis naar een labyrint in de cosmos. Binnen dit labyrint openen deuren toegang tot verschillende werelden. Deze werelden worden afgebeeld als metaforen voor geboorte, transformatie, identiteit, ontdekking, groei en zelfreflectie. Binnen Context variëren de animaties aan kleuren, vormen en ritmes. Deze zijn gerangschikt binnen composities in diverse kleur- schakeringen en objecten, geprojecteerd op vijf verschillende schermen, ondersteund door geïmproviseerde muziekstukken.

The video installation/concert ‘context‘ (2000) first presented at the Grand Theatre in Groningen (2001), as ‘context 2‘ also at the Grand Theatre in Groningen (2002). And as video during the exhibition Innersight/Outside at Kunsthal Hof 88 in Almelo (2001) is a project that unites digital animations, videos and electronic music. Several Artists collaborate in this project improvising on sampled image and sound files.

The narrative of this work is inspired by the grounding history of the Hopi Indian community (USA). Context is a journey towards a maze in the cosmos. Within this maze doors give entrance to different worlds. These worlds are imaged as metaphors for birth, transformation, identity, exploration, growth and self-reflection. Within ‘Context‘, the animated images vary colors, shapes and rhythms. The animations are arrayed into diverse color shades and color objects, projected on five screens supported by improvised music.

Context 2 was ‘live streamed broadcasted‘ op  HYPERLINK “http://www.nauticradio.net” www.nauticradio.net (2001)

open-context      

De installatie ‘iemand, niemand en honderdduizend‘, uitgevoerd tijdens de expositie Constructie MM (2000) is ontworpen als een vervolg op het project Inmates. Zoals in Inmates, wordt de bezoeker van Iemand, Niemand en Honderdduizend, naar het boek van Luigi Pirantello, een spiegel voorgehouden.

The installation ‘some one, no one and hundred thousand‘, presented at the exhibition Construction MM (2000). As in inmates, ‘some one, no one and hundred thousand‘ (after the book of Luigi Pirandello) the visitor is confronted with a reflection of itself. 

De installatie ‘identities‘ (2002), deel van het kunstproject ID1: 14 november tot 28 november 2002, ID2: 06 december tot 22 december 2002, ID3: 09 januari tot 23 januari 2003, uitgevoerd in de Kunstonderneming Oosterkade te Groningen, kan worden gelezen als een allegorie aangaande identiteit. Het was de eerste binnen een reeks van kunst projecten waar binnen kunstenaars anticipeerden op het werk van hun voorgangers.

The installation ‘identities‘(2002), part of the art project ID1: 14 November till 28 November 2002, ID2: 06 December till 22 December 2002, ID3: 09 January till 23 January 2003 presented at Kunstondernening Oosterkade in Groningen could be read as an allegory addressing the question of identity. It was the first of series in which artists participate and react to the produced work of their predecessors.

open-identities      

De installatie ‘Het noumenon is geen onbekende‘ onderdeel van de tentoonstelling Innersight/Outside in Kunsthal Hof 88 te Almelo (2001), heeft betrekking op objecten of gebeurtenissen die gedacht worden, of het voorwerp zijn van een daad van het denken, onafhankelijk van de zintuigen (In de kantiaanse filosofie wordt het onkenbare noumenon gekoppeld aan het onkenbare “Ding an sich“). Het noumenon is een gepositioneerde object of gebeurtenis, wat bestaat zonder zintuig of perceptie. Dit werk refereert aan de vraag hoe mensen hun ecologische omgeving rationeel ervaren.

The installation ‘het noumenon is geen onbekende‘, part of the exhibition Innersight/Outside at Kunsthal Hof 88 in Almelo (2001), refers of objects or events being thought of, or being the subject of a deed of thinking independently of the senses. (Within the Kantian philosophy, the unknowable noumenon is often linked to the unknowable “thing-in-itself). The noumenon is a posited object or event that exists without sense or perception. This work refers to question how people experience their ecological environment on a rational base.

De video installatie/concert ‘food, influence, mind‘ (2002), een digitaal menu met 7 composities, musici en smaken, uitgevoerd in het Prinsentheater te Groningen. Een project dat digitale animeties, video‘s en elektronische muziek verenigd. Het hoofdthema van dit project is voedsel. Zeven musici improviseren op samengevoegde beelden en geluidsbestanden, geprojecteerd op twee schermen.

The video installation/concert ‘food influence mind‘ (2002), a digital menu with 7 sounds, musicians and tastes, presented at Prinsen Theatre in Groningen. The main core theme of this project is food. Seven musicians improvising live on sampled image and sound files. Images were projected on two screens.